ابداء یا ابتداء
40 بازدید
محل نشر: مقالات و بررسیها»زمستان1375 - شماره 59 و 60 »(10صفحه- از 15 تا24)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیا هرچه خود دارای ابتداء است می‏تواند منشأ ابتداء برای غیرخود واقـــع شود ؟ مبادی عالیه و علل متوسّطه چه نقشی در هستی ایفاء می‏کنند ؟ تفاوت ابداء با ابتداء و خلق لامِنْ شی‏ء با خلق مِنْ لاشی‏ء چیست ؟ آیا اعیان ثابته و صور علمیّه مغایر با تفرّد و توحّد ازلی خداوند است ؟ آیا عقل - صــــادر اوّل - همان کلّ اشیاء است ؟ اینها برخی از مسائلی است که در این مقاله در باره آنها بحث شده است . کلیدواژه‏ها : ابداع ، انشاء ، مادّه ظلمانی ، معلومِ معدوم ، اعیان ثابته ، صور علمیّه ، سبق ،لحوق