عقل و استدلال در تفکر ابن جوزی
45 بازدید
محل نشر: مقالات و بررسیها » تابستان 1376 - شماره 61 » (12 صفحه - از 57 تا 68)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قلمرو حکومت عقل بر ردّ و قبول امور آیا ادیان را نیز ذر بر می‏گیرذ؟ آیا ایمان حاصل برهان و استدلال است یا منشأ دیگری دارد؟ اگر در ایمان به برهان عقلی نیازی نیست پس منشأ آن چیست؟ در این مقاله پس از بحثی اجمالی در این مقولات به بررسی و نقد نظرات ابن جوزی پرداخته شده است. ابن جوزی - واعظ، مفسّر و فقیه حنبلی - با تأکید بر لزوم عقل و استدلال برای وصول به اعتقاد دینی، کتاب تلبیس ابلیس را آغاز می‏کند، امّا پس از نکوهش و سرزنش فیلسوفان و ناتوان از توفیق در مناظره با آنان خواننده کتاب خویش را میان تقلید - که عقل در آن راه ندارد - و استقلال عقلی - که ترک جمود بر ظواهر است - سردرگم رهامی‏سازد. کلید واژه‏ها: عقل و ایمان، عقل نظری، حدوث ذاتی و زمانی، ابن جوزی، تلبیس ابلیس،سوفسطائیان، صالح بن عبدالقدّوس، یحیی بن بشیر.