نصیر الدین طوسی، فیلسوف گفت و گو
48 بازدید
موضوع: فلسفه
مصاحبه کننده : محمدی منور، محمد باقر
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : بازتاب اندیشه ) اسفند 1386 - شماره 95 )(2 صفحه - از 83 تا 84)
تعداد شرکت کننده : 0