پرونده کتاب: یهودیان و میراث ابن رشد
51 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : خادمی، سیامک
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خردنامه همشهری ) مرداد 1388 - شماره 32 )(5 صفحه - از 123 تا 127)
تعداد شرکت کننده : 0