خبر و گزارش: آیا ممکن است؟ (سیاست متعالیه از منظر غایبان همایش)
42 بازدید
موضوع: سایر
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : خردنامه همشهری ) خرداد و تیر 1388 - شماره 30 و 31 )(4 صفحه - از 13 تا 16)
تعداد شرکت کننده : 0